infotrade.gov .tm

Häzirki wagtda işewürlik dünýäsi çalt depginde ösýär, ähli zat kämilleşýär we durky täzelenýär.

Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanda söwda maglumatlary portaly işe girizildi. Bu, telekeçiler üçin import, eksport we üstaşyr amallary ädimme-ädim beýan edýän onlaýn maglumat çeşmesi bolup durýar. Portalyň işiniň ýönekeýligini göz öňünde tutyp işewürlige ýaňy gadam basan şahsyýetler hem platformanyň hyzmatlaryndan peýdalanyp biler. Telekeçileriň her bir degişli gözegçilik edarasyna bermeli ýa-da ol ýerden almaly ähli resminamalary we görnüşleri (ygtyýarnamalar, rugsatlar, şahadatnamalar) amatly görnüşde görkezilen. Şeýle hem ulanyjylar bu ýerden tölenmeli tölegler we tölegler baradaky maglumatlary alyp bilerler.

Portalda kanunlar we düzgünler, görnüşler we talaplar baradaky zerur maglumatlar beýan edilýär.

Platformada berlen ädimme-ädim görkezme söwda maglumatlary gözlemek üçin sarp edilýän çykdajylary, wagty we güýji azaldar we şeýlelik bilen käbir berjaý edilmezlik sebäpli ýüze çykan serhetaşa iberişleriň yza süýşürilmek howpyny peseldýär.

Söwda maglumat portaly telekeçiler: eksportçylar, importçylar, gümrük dellallary, ekspeditorlar we ýük daşaýjylar tarapyndan ulanylyp bilner.

Mümkin bolan içerki we daşary ýurt maýadarlary.

Hökümet / çözgüt kabul edýän şahslar

Alymlar

Ösüş boýunça hyzmatdaşlar we halkara guramalary.

«Türkmenistan Söwda Maglumat Portaly, Ýewropa Bileleşiginiň maliýe goldawy, şeýle hem Halkara Söwda Merkezi we UNCTAD-yň tehniki kömegi bilen Türkmenistanyň Söwda we Daşary Ykdysady gatnaşyklar ministrligi tarapyndan işe girizildi.

Harytlary eksport etmek we import etmek isleýän telekeçilerde käbir ýagdaýlarda ähli amallar barada maglumaty bolmaýar. Harytlary yzyna almak isleýärler, bu ýagdaýda takyk ýeri, nirä, kime gitmelidigini, anketalary nädip doldurmalydygyny bilmeýärler netijede goşmaça gymmatly wagt ýitirýärler.

Şu ýagdaýlary göz öňünde tutyp portal ähli işiň tapgyrlaryny birleşdirdi. Maglumatlary ädimme-ädim hödürlemek bilen nirä we kime ýüz tutmaly, degişlilikde kabul edilýän wagtlary, haýsy resminamalary ýygnamaly ýa-da käbir doldurmaly görnüşleriň nusgalary ýerleşdirildi.

Şeýlelikde telekeçilik bilen meşgullanmak isleýänler nirä ýüzlenmelidigini bilmän wagt ýitirmek zerurlygy aradan aýrylýar. Esasy wezipeleriň biri hem, bu portal geljekki importçylaryň we eksportçylaryň akymlaryny zerur ugra gönükdirmäge mümkinçilik berýär. Hatda tejribesi bolmadyk islendik ýaş telekeçi ähli görkezmeleri ädimme-ädim ýerine ýetirip biler. Iň esasy zat, hemme zadyň tassyklanmagy «- diýip telekeçi, «Harman Consulting» konsalting merkeziniň ýolbaşçysy Joraýew Arslan öz pikirini aýtdy.