20230222 093142
Maslahatly Çözgüt kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan ISO-nyň girizilmegi barada seslenme

ISO hil dolandyryş ulgamynyň ölçeglerini kesgitleýär we görnüşinde şahadatnamalaşdyrylyp bilinjek ýeke-täk standartdyr (emma bu hökmany talap däldir). Ululygyna we iş hereket edýän ugryna garamazdan islendik gurama tarapyndan bu standart ulanylyp bilner. Häzirki wagtda dünýäniň 170 den gowrak ýurdynyň millionlarça kärhanalary ISO standartlarynyň talaplaryna laýyklygy hakyndaky şahadatnamany aldylar.