mann.jpg

Gürrüňdeşlige baran wagtyňyz, işgärleri işe almak b oýunça hünärmen gürrüňi şeýle sözler bilen başlap biler: «Maňa özüňiz barada gürrüň beriň» Iş berijiler, kandidat hökmünde siz hakda has köp zat öwrenmek we beýleki dalaşgärlerden tapawudyňyza baha bermek üçin bu soragy berýärler.

Iş berijiler gürrüňdeşlikde bu soragy näme üçin berýärler? Bu sözler gürüňdeşligi başlamak üçin size başlangyç nokat bolup gepleşigi başlamak üçin gowy badalga bolýar.
Bu, oňa ýüz tutýan wezipäňiz üçin iň möhüm hasaplaýan başarnyklaryňyz we hünärleriňiz barada gysgaça maglumat almaga mümkinçilik berýär. Käbir söhbetdeşler, tötänleýin söhbetdeşlige başlamak we sizi has gowy tanamak üçin jogabyňyzy ulanyp, “buz döwýän” sözler hökmünde bolup bilerler. Munuň tersine, jogap bereniňizden soň beýlekiler başga soraglara gönüden-göni geçip bilerler.

Söhbetdeşiň “Özüňiz hakda gürrüň beriň” soragyny haýsy ýagdaýlarda berip biljekdigini öňünden bilmek mümkin däl, ýöne olaryň birnäçesini kesgitläli:

1- Rezýume meniň öňümde, ýöne maňa özüňiz hakda has giňişleýin maglumat beriň.
2-Öz rezýumeňiziň üstünde duryp geçiň we maňa gürrüň beriň.
3- Geçmişiňiz hakda biraz giňişleýin maglumat beriň.
4-Özüňizi suratlandyryň.
5- Özüňiz hakda rezýumeňizde bolmadyk bir zady aýdyň.

Ynha, şu ýerde özüňe zyýan bermän nädip dogry jogap bermeli.

“Özüňiz hakda aýdyň” soragyna nähili jogabyňyz , söhbetdeşligiňiziň nä derejede üstünlikli boljakdygyny kesgitleýär. Jogabyňyzy amallaşdyryň, iki minut ýa-da ondanam az wagtyň içinde paýlaşyp boljak özüňiz hakda ajaýyp bir hekaýa aýdyň. Munuň üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Iş tejribesindäki we üstünlikleri agzap geçiň
Iş ornunyň şekilini öwrenmekden başlaň. Iş üçin haýsy endikleriň gerekdigine üns beriň we olary görkezýän soňky ýerine ýetiren işleriňizi kesgitläň. Ilkinji nobatda soňky işlän işiňize salgylanyp bilersiňiz, ýöne gürrüňiňizi tassyklamak üçin öňki meýletin işleriň we beýleki degişli tejribeleriň üstünde durup bilersiňiz.

2. Häzirki işiňiziň dalaş edýän işiňiz bilen nähili baglanyşýandygy barada pikirleniň.
Häzirki işiňizi ara alyp maslahatlaşyp, tejribäňizi açylan ugur bilen baglanyşdyryp bilersiňiz.
Has ýokary wezipe almak üçin ýüz tutýan bolsaňyz, häzirki wezipäňizde nähili derejede köp jogapkärçilik alýandygyňyzy düşündirmäge çalyşyň. Dürli başarnykly bir wezipä deňine geçiş edýän bolsaňyz, bar bolan başarnyklaryňyzyň täze ýagdaýa näderejede laýykdygyny düşündiriň.

3. Mysallara esaslanyp güýçli we taraplarňyza we ugurlaryňyzda pikir jemläň.
Her mysaly agzap başlanyňyzda, mümkin boldugyça san görnüşinde kesgitläp boljak takyk maglumatlara we netijelere üns beriň. Mysal üçin, işiňizde öňki ýagdaýda hödürlenen müşderi hyzmatyny nädip gowulaşdyrandygyňyz hakda aýdyp bermek isleýändigiňizi göz öňüne getiriň. Müşderi hyzmatyny gowulaşdyrandygyňyz barada ýöne sözler bilen aýtmagyň ýerine, talapnamanyň çärýekde 10-15% netijeleri ýokarlandyrandygyňyzy aýdyp, mysalyňyzy güýçlendirip bilersiňiz. Takyk maglumatyňyz ýok bolsa, hakykata golaýrak netije barada aýdyň.

4. Siz öz aýratynlygyňyzy tapawutlandyryň.
Belli boluşy ýaly “Özüňiz hakynda mana aýdyp beriň” – bu siz bilen tanyşlyk şonuň üçin öziňzi hakynda şahsy bir zat hakynda sööhbetdeşigiňz bilen tanyşmaklyk bu gowy pikir bolar. Intellektual ösüşiňizi görkezýän ýa-da jemgyýetdäki işjeňligiňizi bildirýän güýmenjäňiz hakda gysgaça aýdyp bilersiňiz. Bu güýmenjeleriň käbiri okamak, aýdym-saz, meýletinlik ýa-da toparlaýyn sport bilen baglanyşykly söýgiňizi öz içine alyp biler. Şeýle hem, täze ussatlygy öwrenmek ýaly şahsy tertip-düzgüni we üstünlikleri görkezýän güýmenjeleri ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz. Şahsy gyzyklanmalary ara alyp maslahatlaşmak, hünär äheňini saklamak bilen jogaby tamamlamagyň gowy usulydyr.

5. Jogabyňyzy görnüşe getiriň.
Siziň jogabyňyz gysa we takyk bolar ýaly öz jogabypyzy formula ýa-da görnüşe görä gurnap bilersiňiz
Siz iki sany formula boýunça pikirlenip bilersiňiz:
Häzirki wagt, geçmiş we gelejek
Geçmiş, häzirki wagt we gelejek
Bu formulalaryň ikisi-de siziň jogabyňyz üçin amatly, ýöne gözleýän wezipäňize has laýyk gelýän tejribäňize esaslanyp birini saýlap bilersiňiz.
Mysal üçin, iň soňky pozisiýaňyz gözleýän wezipäňiz üçin zerur hünärleriň we kärleriň köpüsini görkezýän bolsa, häzirki ýagdaýdan başlamak isläp bilersiňiz.
Ýöne, eger karýerany üýtgedýän bolsaňyz we öňki tejribäňiz häzirki ýagdaýyňyzdan ýerleşýän wezipäňize has ýakyn bolsa, geçmişiňizden başlap bilersiňiz.
«Özüňiz hakda aýdyň» diýen soraga jogaplaryň mysallary.
Her bir adamyň «maňa özüň hakda aýt» soragyna beren jogaby başgaça bolar, ýöne käte mysal görmek peýdaly bolup biler.

Aşakda bu soragyň, iki minudyň içinde üstünlikli netijeler bilen tamamlanýan haýysydyr bir kişiniň güýçli taraplaryny nädip açyp biljekdigini görkezýän birnäçe gysga ssenariýa bar:

Mysal 1
« Karýeramy bölekleýin söwda bilen başladym, ýöne birnäçe ýyl ozal hünär gyzyklanmalarym saglygy goraýyşa ulgamyna geçdi. Men elmydama adamlary bir ýere jemläp, umumy maksatlara ýetmek üçin işlemegi başarýardym. Toparlary üstünlikli alyp barmak we dükanlary dolandyrmak tejribäm meni administrasiýa hakda pikirlenmäge mejbur etdi we soňky dört ýyl bäri aýratyn saglygy goraýyş dolandyryjysy hökmünde karýeramy ösdürýärin. XXX lukmançylyk merkezindäki häzirki ýagdaýymda, esasanam hassalaryň netijelerine degişlilikde ofis netijeliligi şahsy ünsi özüne çekdi.
Geçen ýyl, IT bölümimiz bilen ähli bölümlerde ýeterlik işgärleriň bardygyny üpjün etmek boýunça işleriň yzygiderligini meýilleşdirmek üçin aragatnaşyk ulgamy girizmek işinde IT bölümi bilen işledim. Täze onlaýn bellige alyş portalymyz aragatnaşyk netijeliligini 20% ýokarlandyrdy. Häzirki meseleler bilen tanyşmak üçin dürli lukmançylyk işgärleri bilen yzygiderli duşuşýaryn. Işimiň bu böleginden lezzet alýaryn we esasanam alan tejribämi toparlara geçirmek isleýärin. Ofisden daşarda, men höwes bilen okyjy we gezelenje gitmegi gowy görýärin».

Mysal 2
Ynha, içerki dizaýn pudagynda işlemek üçin ýüz tutan dalaşgäriň beren jogaby:
« Çagalykdan dizaýn bilen gyzyklanyp gelýärin. Orta mekdepde okaýarkam, ene-atam öýlerini täzelediler we içerki dizaýn meýilnamalarynda işjeň meýilleşdiriş işini geçirmäge rugsat berdiler. Şonda içerki dizaýn işini etmek isleýändigimi bildim. Içerki dizaýny öwrendim we bakalawr derejesini aldym. Okuwy gutaranymdan soň, içerki dizaýn kärhanasynda işledim. Ol ýerde işlän döwrümde, ýaşaýyş we söwda meýdançalaryny dizaýn edýän portfelimi döretdim. Kärhana bilen toplan tejribäm, gurluşyk we ösen tehnologiýa boýunça başarnyklarymy ösdürmäge we ýerli üpjün edijiler bilen berk gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik berdi. Geljekde taryhy binalary dizaýn etmekde we gorap saklamakda ýöriteleşen dizaýn kärhanasynda işlemek isleýärin. Tejribämiň we gorap saklamaga bolan höwesimiň dizaýn toparyňyz üçin gymmatly baýlyga öwrüljekdigine ynanýaryn».

Mysal 3
Ynha, restoran pudagynda işlemek üçin ýüz tutan dalaşgäriň beren jogaby:
« Häzirki wagtda XXX restoranynda hostess bolup işleýärin. Men ol ýerde iki ýyldan gowrak wagt bäri işleýärin. Meniň jogapkärçiligim, müşderiler bilen duşuşmak we oturmak, garaşmagyň wagtyny kesgitlemek, sargytlary ýerine ýetirmek we telefon jaňlara jogap bermek ýaly zatlary öz içine alýar. We bu köp ýumuşly režiminde işlemeklige we wagtymy netijeli dolandyrmagy öwrenmäge kömek etdi Restoranda işlemezden ozal bölekleýin satuwda kömekçi bolup işledim. Bu rol maňa müşderilere hyzmat etmek endiklerimi ösdürmäge we bir toparda işlemekde has amatly bolmaga kömek etdi.
Müşderi hyzmatyny bermek we restaurator hökmünde meseleleri çözmek endiklerimi hasam ösdürmek isleýärin. Işgärler janly we dinamik atmosferany saklamak bilen bir hatarda birinji derejeli müşderi hyzmaty üçin ajaýyp abraýa eýe, hut şonuň üçin Restoranyňyz bilen takyk gyzyklanýaryn.
Işiň daşynda çörek bişirmegi gowy görýärin. Bu sapaklardan tüýs ýürekden lezzet alsam-da, olar meniň hünär endiklerimi ösdürmäge kömek edýärler».

“Özüň hakda aýdyň” soragyna nädip jogap bermelidigine düşünmek, işe alynmak ähtimallygyny ýokarlandyrmaga we wezipe teklipleriň gowylarynyň berilmegine kömek edip biler.

 

Websaýtyň bu bölümi USAID-iň Merkezi Aziýada Howpsuz Migrasiýa taslamasynyň çäginde işlenip düzüldi. Maglumat Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş Agentliginiň (USAID) üsti bilen Amerikanyň halkynyň goldawy bilen döredildi. Onuň mazmuny boýunça jogapkärçilik Winrock International guramasyna degişlidir we USAID-iň ýa-da ABŞ hökümetiniň resmi pikirlerini beýan edýän däldir.