st about accordian

Häzirki wagtda barha güýçlenýän işewürlik gurşawynda kompaniýalar üstünlik gazanmak üçin öz işlerini we strategiýalaryny yzygiderli gowulandyrmalydyrlar. Üstünlikli işiň esasy elementlerinden biri kompaniýanyň diagnostikasydyr.

Kompaniýanyň diagnostikasynyň kanunlary kompaniýalara problemalary ýüze çykarmaga we maglumatlar derňewi esasynda karar bermäge kömek edýän ýörelgeleriň toplumydyr. Bu kanunlar 1950-nji ýyllarda Garward uniwersitetiniň alymlar topary tarapyndan adamlaryň we guramalaryň özüni alyp barşynyň nagyşlaryny öwrenipdi.

Kompaniýanyň diagnostikasynyň ilkinji kanuny ähli ulgamlaryň kemçilikleriniň we çäklendirmeleriniň bardygyny aýdýar. Bu kanun, hiç bir kompaniýanyň kämil däldigini we çözülmeli meseleleriň hemişe boljakdygyny nygtaýar.

Kompaniýanyň diagnostikasynyň ikinji kanuny, bir guramadaky kynçylyklary diňe maglumatlary derňemek we statistiki usullary ulanmak arkaly kesgitläp boljakdygyny aýdýar. Diýmek, kompaniýalar problemalary ýüze çykarmak we şoňa esaslanyp karar bermek üçin işleri barada maglumatlary ýygnamaly we seljermeli.

Kompaniýanyň diagnostikasynyň üçünji kanuny, maglumatlar seljerilende kompaniýanyň işleýän mazmunyny göz öňünde tutmalydygyny aýdýar. Mysal üçin, bir kompaniýa üýtgemeli pudakda işleýän bolsa, maglumatlar seljerilende bu üýtgeşmeleri göz öňünde tutmalydyr.

Kompaniýanyň diagnostikasynyň dördünji kanuny seslenmäniň ähmiýetini nygtaýar. Kompaniýalar öz hereketleri barada maglumatlary yzygiderli ýygnamaly we netijelere nähili täsir edýändigine düşünmek üçin seljermeli. Bu, kompaniýanyň işini yzygiderli gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.

Kompaniýanyň diagnostikasynyň bäşinji kanuny üznüksiz öwrenmegi we ösdürmegi talap edýär. Kompaniýalar ýalňyşlyklaryndan öwrenmeli we amallaryny gowulandyrmak üçin täze usullary ulanmaly.

Kompaniýanyň diagnostikasynyň altynjy kanuny, anyklaýyş işinde adam faktorynyň göz öňünde tutulmalydygyny görkezýär. Adamlar diagnostika prosesinde ýalňyşlyklary girizip bilerler, şonuň üçin kompaniýalar hil gözegçilik usullaryny ulanmalydyrlar.

Kompaniýanyň diagnostikasynyň ýedinji kanuny, diagnostikanyň üznüksiz we hemişelik bolmagydyr. Kompaniýa yzygiderli maglumatlaryny seljermeli we täze problemalary ýüze çykarmaly.

Kompaniýanyň anyklaýyş kanunlaryny ulanmak kompaniýalara problemalary ir kesgitlemäge we olary çözmek üçin çäre görmäge kömek edýär.