Zachem ispolzovat socialnye seti dlya najma

Sosial ulgamlary adamlary işe almak üçin nädip ulanmalydygyny öwrenmek, rekruterleriň has köp dalaşgäriň ünsini çekmegine we kärhananyň talaplaryna laýyk gelýänleri saýlamaga kömek edip biler.

Näme üçin sosial ulgamlary adamlary işe almak üçin ulanmaly?

Bu, rekrutorlara amatly tejribe we başarnykly dalaşgärleri tapmaga we işe almaga kömek edip biler.
Sosial ulgamlar brend pudagynda dalaşgärlere täze wezipe iş orunlary barada habar bermäge mümkinçilik döretjek jemgyýeti düzmäge ýardam edýär. Şeýle hem, rekruterler sosial mediýa habar beriş serişdelerinden brend tanymallygyny ýokarlandyrmak, kompaniýanyň medeniýetini we gymmatlyklaryny görkezmek we belli bir ugurlar boýunça iş gözleýänleriň ähtimal dalaşgärler bilen aragatnaşyk gurmak üçin ulanyp bilerler.

Ynha sosial ulgamlary işe almak üçin ulanmaklygyň käbir peýdalary:

— Dalaşgärlere kompaniýa barada habar berýär;
Sosial ulgamlardaky rekrutorlar kärhananyň brendiniň ýaýbaňlandyrmaklygy boýunça ýardam edip bilerler. Haçan-da iş berijiler kompaniýanyň medeniýeti, gymmatlyklary we bar bolan peýdalary ýaly möhüm taraplaryny paýlaşyp bilseler, gyzyklanýan dalaşgärleriň has giň toparyny özüne çekip bilerler. Bu, ýüz tutýanlaryň marka bilen has tanyşdygyny, bu kompaniýa üçin oňaýly adamlaryň işe alynmagynyň mümkinçiligini artdyrýar.

— Pudaklaryň hünärmenleri bilen aragatnaşygy ýeňilleşdirýär.
Sosial ulgamlar rekrutorlara öz pudaklaryndaky beýleki hünärmenler bilen aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär, bu iş berijilere açyk wezipeleri doldurmak üçin zerur kärleri we tejribesi bolan dalaşgärlerden ýüzlenme almaga kömek edip biler.
Sosial ulgamlary iş berijilere dalaşgärleri belli bir wezipäni alanda ýetmek isleýän aýratyn kärlerine we okuw talaplaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.
Sosial mediýa işe alýanlara kärini üýtgetmek islemeýän passiw dalaşgärler bilen habarlaşmaga saklamaga we aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. Passiw dalaşgärler karýerany üýtgetmegi göz öňünde tutýan, ýöne iş gözlemeýän adamlardyr. Bu wezipäni doldurmak üçin zerur hünärleri we şahadatnamalary bar bolup, ýöne işe işjeň ýüz tutmasalar tapyp bilmezler.

— Rekrotorlara dalaşgärler barada has köp zat öwrenmäge mümkinçilik berýär
Sosial mediýa ulgamy iş berijilere dalaşgärleriň öz rezýumelerinde görkezilenlerden başga potensial dalaşgärler barada has köp zat öwrenmäge mümkinçilik berýär. Sosial media ulgamlarynyň köpüsi adamlara şahsy gyzyklanmalaryny, meýletin tejribelerini we güýmenjelerini paýlaşmaga mümkinçilik berýär, işe alýanlara her dalaşgär hakda has gowy düşünje berýär. Bu, işe alýanlara her dalaşgäriň özboluşlylygyny öwrenmäge kömek edip biler, şeýle hem kompaniýanyň medeniýetine näderejede laýyk bolup biljekdigini bahalandyryp biler.

-Dalaşgärlere häzirki işgärler bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.
Sosial ulgamlary işe almak üçin ulanmak, potensial toparyň agzalary üçin häzirki işläp ýören işgärler bilen aragatnaşyk saklamak üçin ajaýyp usuldyr.
Dalaşgärler barada has köp zat öwrenmek üçin işe alýanlar beýleki toparyň agzalaryny işe almak prosesine çekip bilerler. Bu ulgamdaky aragatnaşyk mümkinçiligi, dalaşgärlere özlerine laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemäge kömek etjek kompaniýa hakda möhüm maglumatlary berýär. Haçan-da işgäri wezipä we korporatiw medeniýete laýyk gelse, has ýokary saklanmagyna sebäp bolup biler.
Işgärleriň dowam edýän gatnaşygy, iş ýerlerine bolan ynamy artdyrmak bilen kompaniýanyň abraýyny ýokarlandyrar.

— Işe almak üçin çykaryljak harajatlary peseldýär.
Sosial ulgamlaryň köpüsi işe alýanlara mümkin bolan dalaşgärler bilen mugt ýa-da iň pes bahada birikmäge mümkinçilik berýär. Sosial media aragatnaşygynyň tizligi, potensial dalaşgärleri söhbetdeşlik we işe almak üçin alýan wagtyny hem azaldyp biler, bu hem işe almak üçin harajatlary peseldýär.
Bu, işe alýanlar üçin isleýän tejribesi bolan kişini işe almagy aňsat we arzan edýär.

Işe almak işinde sosial torlary nädip ulanmaly?

Sosial ulgamlary işe almak prosesinde ulanmak üçin şu ädimleri ýerine ýetirip bilersiňiz:
1. Işe almagyň maksatlaryny kesgitläň
Sosial ulgamlary dalaşgärleri işe almazdan ozal maksatlaryňyzy kesgitlemek üçin peýdaly bolup biler.
Esasy görkezijileri kesgitlemek, işe almak isleýän wezipeleriňize sosial ulgamlardaky sahypalaryň toplumynyň siz üçin laýyk gelmegini üpjün edip biler. Mälim edilen iş orunlary üçin talabyň köpelmegi ýa-da iş gözleýänleriň belli bir sanynyň alynmagy ýaly işe almaklygyň maksatlaryny kesgitläp bilersiňiz

2. Degişli sosial torlaryň media platformalaryny saýlaň

Işe alýan pudagyňyz üçin iň amatly sosial ulgam platformalaryna göz öňünde tutyň. Her bir sosial media platformasy öz artykmaçlyklaryny we aragatnaşyk usullaryny hödürleýär. Şeýle hem, işe alýanlar dürli wezipeleri doldurmak üçin birnäçe sosial media platformalaryndan peýdalanyp bilerler.
Işe alýan wezipäňiz üçin iň gowy dalaşgäri kesgitläň we internetda wagtlaryny onlaýn geçirjek ýerlerini kesgitlemeklige çalyşyň.
Mysal üçin, grafiki dizaýn işine işgär gözleýänler wizual sosial media platformalarynda garaşylýan dalaşgärleri tapyp bilerler, programirleme tejribesi bolan dalaşgärleri gözleýänler bolsa gürrüňdeşlik onlaýn meýdançalarynda olary tapyp bilerler.

3. Sosial ulgamlarda bar bolmaklygy gurnaň.
Dalaşgärlere ýüz tutmazdan ozal sosial mediýa dörediň. Kompaniýanyň medeniýetini we gymmatlyklaryny görkezýän kompaniýa baş sahypasy, işe girmek isleýänleriň aglaba bölegini özüne çekip biler. Sosial mediýa sahypasyny döretmek, brend pikiriňizi we habarlaşmak ulgamlaryny ähli sosial media platformalarynda üznüksiz gurnamagy üpjün etmegi öz içine alýar. Bu, potensial dalaşgärlere kompaniýanyň medeniýetine has gowy düşünmäge, bu wezipäniň we kompaniýanyň özlerine laýykdygyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

4. Arza bermegiň tertibini belläň
Gyzyklanýan dalaşgärleriň açyk wezipelere nädip ýüz tutup biljekdigi barada anyk görkezmeleriň bolmagy, işe almak prosesini çaltlaşdyryp biler. Işe alýanlar, iş ýerleri barada iş gözleýänlere habar bermek ýa-da mümkin bolan dalaşgärler bilen aragatnaşyk gurmak üçin sosial ulgamlary ulanyň bilerler, indiki ädimlere aýdyň düşünmek bu işi has netijeli we wagtynda ýerine ýetirip biler. Bu proses onlaýn-arza ibermekligi, işgärler bölüminiň hünärmenine hat ibermeklik ýaly işleri öz içine alyp biler.

Işe almak üçin sosial mediany ulanmak boýunça maslahatlar

Ynha sosial ulgamlary adamlary işe almak işinde ulanyp boljak käbir maslahatlar:

Belli bir dalaşgärlere üns bermek üçin sosial torlaryň öňdebaryjy gurallaryny ulanyň.
Käbir sosial media platformalarynda işe alýanlara belli bir şahadatnamalary ýa-da okuw kurslaryny gözlemäge mümkinçilik berýän ösen öňdebaryjy gurallar bar.
Tölegli mahabat ýa-da başarnyklara üns bermek ýaly funksiýalary rekrutorlara has talaba laýyk gelýän dalaşgäri tapmaklyga ýardam eder.
Sosial mediýa ulgamlarynda diňleýjileriňiz bilen yzygiderli gatnaşyň. Sosial mediýada diňleýjileriňiz bilen yzygiderli gatnaşmak, işe alýan adamyň abraýyny artdyrmaga kömek edýär. Bu, işe almak boýunça berilen habarlara jogap bermek isleýän dalaşgärleriň sanyny artdyryp biler. Siziň goýan maglumatlaryňyzy beýleki rekrutorlaryňkydan tapawutlandyrmak üçin wideo ulanyň. Wideolar, häzirki toparyň agzalary bilen geçirilen söhbetdeşlikleri ýa-da potensial dalaşgärlere kompaniýanyň medeniýetine has gowy düşünmek üçin nukdaýnazary göni düşündirip biler.

Ugryňyz boýunça toparlara we guramalara goşulşyň. Sosial media ulgamlary işe alýanlara şol bir pudakda işleýän beýleki adamlardan düzülen toparlara goşulmaga mümkinçilik berýär. Has tejribeli we maksadaokgunly dalaşgärleri tapmakda rekrutorlara ýardam etjek tekliplere getirip biler. Her wezipä dalaşgäriň nusgawy şahsyýetini döretmek iň gowy dalaşgärleri tapmagyň amatly usulydyr. Dalaşgärleriň sanawyny gysgaltmaga we bu wezipä iň gowy kandidaty tapmaga kömek etjek wezipe üçin möhüm aýratynlyklary we başarnyklary kesgitläň.

Websaýtyň bu bölümi USAID-iň Merkezi Aziýada Howpsuz Migrasiýa taslamasynyň çäginde işlenip düzüldi. Maglumat Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş Agentliginiň (USAID) üsti bilen Amerikanyň halkynyň goldawy bilen döredildi. Onuň mazmuny boýunça jogapkärçilik Winrock International guramasyna degişlidir we USAID-iň ýa-da ABŞ hökümetiniň resmi pikirlerini beýan edýän däldir.

 

Websaýtyň bu bölümi USAID-iň Merkezi Aziýada Howpsuz Migrasiýa taslamasynyň çäginde işlenip düzüldi. Maglumat Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Ösüş Agentliginiň (USAID) üsti bilen Amerikanyň halkynyň goldawy bilen döredildi. Onuň mazmuny boýunça jogapkärçilik Winrock International guramasyna degişlidir we USAID-iň ýa-da ABŞ hökümetiniň resmi pikirlerini beýan edýän däldir.